Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.835 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3801

Quyết định 36-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc bầu cử các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

Ban hành: 28/01/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
3802

Nghị định 35-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về công tác quản lý khoa học và công nghệ

Ban hành: 28/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3803

Nghị định 6-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

Ban hành: 06/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
3804

Quyết định 889-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc công bố 41 tiêu chuẩn Việt Nam và hiệu lực bắt buộc áp dụng

Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3805

Quyết định 879-QĐ của Ủy ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành Quy định về chứng nhận hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 27/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3806

Quyết định 873-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành bản Quy định về công nhận phòng thử nghiệm

Ban hành: 23/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3807

Quyết định 835-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc công bố tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng

Ban hành: 12/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3808

Thông tư 224/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 158/CT ngày 18/5/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thu phí "Cấp và bảo vệ tần số VTĐ"

Ban hành: 25/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3809

Thông tư 1134-SC của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 84-HĐBT ngày 20/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật-hợp lý hoá sản xuất và sáng chế; Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá; Điều lệ về kiểu dáng công nghiệp; Điều lệ về giải pháp...

Ban hành: 17/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3810

Thông tư 1060/THKH của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 1991-1995

Ban hành: 01/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3811

Quyết định 290-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về đăng ký sản xuất, sửa chữa và duyệt mẫu phương tiện đo

Ban hành: 20/09/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3812

Quyết định 549-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng

Ban hành: 04/09/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3813

Quyết định 546-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 04/09/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3814

Quyết định 547-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc công bố tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng

Ban hành: 04/09/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3815

Quyết định 548-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 04/09/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3816

Nghị định 242-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy định về việc các bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 05/08/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2005
3817

Quyết định 106-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Quy định về dấu kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường và cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước

Ban hành: 27/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3818

Quyết định 103-QĐ/TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Danh mục phương tiện đo phải được kiểm định Nhà nước

Ban hành: 20/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3819

Quyết định 105-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Quy định về uỷ quyền kiểm định Nhà nước phương tiện đo

Ban hành: 20/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3820

Quyết định 109-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về chứng nhận mẫu chuẩn

Ban hành: 20/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi