Danh mục

Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.984 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3781

Quyết định 29/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về công nhận khả năng kiểm định và uỷ quyền kiểm định phương tiện đo

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3782

Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3783

Quyết định 30/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về đo lường đối với hàng hoá đóng gói sẵn định lượng theo khối lượng hoặc theo thể tích

Ban hành: 17/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
3784

Quyết định 70/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và môi trường trực thuộc sở khoa học công nghệ và môi trường Hà Nội

Ban hành: 10/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
3785

Quyết định 26/2002/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc phê duyệt "Chương trình nâng cao nhận thức đa dạng sinh học giai đoạn 2001- 2010"

Ban hành: 08/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
3786

Nghị định 19/2002/NĐ-CP của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của Nhà nước phục vụ quốc phòng

Ban hành: 19/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3787

Quyết định 33/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 08/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
3788

Quyết định 22/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Ban hành: 30/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
3789

Nghị định 06/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường

Ban hành: 14/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
3790

Quyết định 66/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
3791

Quyết định 68/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
3792

Quyết định 67/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
3793

Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

Ban hành: 14/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
3794

Quyết định 64/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 05/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
3795

Thông tư 99/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc ưu tiên kinh phí để ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Ban hành: 05/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3796

Quyết định 650/2001/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc công bố Danh sách các tổ chức chứng nhận phòng thử nghiệm nước ngoài thực hiện kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy

Ban hành: 04/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
3797

Quyết định 175/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình hành động triển khai CT 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 09/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
3798

Thông tư 56/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị định số 06/2000/NĐ-CP

Ban hành: 26/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
3799

Thông tư 84/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp phát và quyết toán kinh phí năm 2001 đối với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 24/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
3800

Quyết định 54/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Ban hành: 16/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2015
Vui lòng đợi