Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.809 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3761

Quyết định 591-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành bốn tiêu chuẩn Việt nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 27/08/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3762

Quyết định 382-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành 1 tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 08/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3763

Công ước về đa dạng sinh học, 1992

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/06/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2020
3764

Quyết định 308/QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thanh tra của Uỷ ban Khoa học Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 04/05/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3765

Quyết định 36-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc công bố Danh mục hàng hoá chứng nhận hợp chuẩn bắt buộc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 24/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3766

Quyết định 30-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về phân loại và mã hoá các lĩnh vực thử nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3767

Quyết định 33-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về biên bản thử nghiệm (hiệu chuẩn) của phòng thử nghiệm được công nhận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3768

Quyết định 28-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành Bản quy định yêu cầu chung đối với phòng thử nghiệm được công nhận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3769

Quyết định 31-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về dấu và phiếu kết quả thử nghiệm (hiệu chuẩn) của phòng thử nghiệm được công nhận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3770

Quyết định 29-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về thuật ngữ và khái niệm cơ bản dùng trong việc công nhận phòng thử nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3771

Quyết định 27-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định về nội dung, thủ tục chứng nhận hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3772

Quyết định 32-TĐC/QĐ của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc ban hành bản Quy định hướng dẫn xây dựng và sử dụng "Sổ tay chất lượng" của phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/03/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3773

Quyết định 130-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành 6 tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/02/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3774

Quyết định 77-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành 7 tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/02/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3775

Quyết định 36-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc bầu cử các thành viên Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/01/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
3776

Nghị định 35-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về công tác quản lý khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3777

Nghị định 6-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 06/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
3778

Quyết định 889-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc công bố 41 tiêu chuẩn Việt Nam và hiệu lực bắt buộc áp dụng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3779

Quyết định 879-QĐ của Ủy ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành Quy định về chứng nhận hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 27/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3780

Quyết định 873-QĐ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về việc ban hành bản Quy định về công nhận phòng thử nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/12/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi