Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.835 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3701

Nghị quyết 07/2000/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005

Lĩnh vực: Đầu tư;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 05/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3702

Nghị định 16/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 10/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
3703

Quyết định 199/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 07/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
3704

Quyết định 2265/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3705

Công văn đính chính QĐ số 227/1999/QĐ-TTg ngày 15/12/1999 của TTCP về việc ban hành Kế hoạch dự phòng quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000 và thành lập Ban chỉ huy Quốc gia thực hiện Kế hoạch dự phòng quốc gia ứng phó sự cố máy tính năm 2000

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3706

Quyết định 226/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc đề phòng, xử lý và khắc phục sự cố máy tính năm 2000

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
3707

Quyết định 2143/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2020
3708

Công văn 608/LTNN-TTNC của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc trích yếu hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư - lưu trữ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 19/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3709

Quyết định 1810/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về thi nâng ngạch công chức ngành khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3710

Thông tư 05/1999/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính viễn thông đối với công tác quản lý và cấp phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 06/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3711

Quyết định 192/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin.

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
3712

Nghị định 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
3713

Quyết định 57/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế nghiệm thu, thẩm định, xét duyệt đề án và báo cáo tổng kết đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
3714

Thông tư 1254/1999/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 1/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
3715

Quyết định 930/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình: "Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 25/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
3716

Thông tư liên tịch 57/1999/TTLT-BTC-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3717

Quyết định 123/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3718

Chỉ thị về việc đề phòng, xử lý, khắc phục ảnh hưởng của "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
3719

Quyết định 02/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ sinh học

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 08/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
3720

Chỉ thị 43/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
Vui lòng đợi