Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 3.808 văn bản: Khoa học-Công nghệ
3681

Công văn 608/LTNN-TTNC của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc trích yếu hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư - lưu trữ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 19/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
3682

Quyết định 1810/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về thi nâng ngạch công chức ngành khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3683

Thông tư 05/1999/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính viễn thông đối với công tác quản lý và cấp phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 06/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3684

Quyết định 192/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin.

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
3685

Nghị định 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
3686

Quyết định 57/1999/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế nghiệm thu, thẩm định, xét duyệt đề án và báo cáo tổng kết đề án điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
3687

Thông tư 1254/1999/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 1/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
3688

Quyết định 930/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc phê duyệt Chương trình: "Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 25/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
3689

Thông tư liên tịch 57/1999/TTLT-BTC-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 14/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3690

Quyết định 123/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 11/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3691

Chỉ thị về việc đề phòng, xử lý, khắc phục ảnh hưởng của "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 12/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
3692

Quyết định 02/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ sinh học

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 08/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
3693

Chỉ thị 43/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đề phòng, xử lý và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
3694

Quyết định 230/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 30/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
3695

Quyết định 299/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Điều 2 của Quyết định 782/TTg về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu -triển khai khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 27/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
3696

Quyết định 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ tiến hành chuẩn bị thành lập Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2004
3697

Thông tư liên tịch 139/1998/TTLT-BTC-BKHCNMT của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc của hướng dẫn chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 23/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3698

Thông tư 04/1998/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP của Chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 29/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
3699

Quyết định 132/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
3700

Quyết định 220/1998/QĐ-NHNN16 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế quản lý và sử dụng SBVNET"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
Vui lòng đợi