Danh mục

Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 281 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
261

Thông tư 25/1997/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 89/CP ngày 7/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, thực hiện trong ngành giáo dục đào tạo

Ban hành: 31/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
262

Công văn 1448/TTNN-XKT của Thanh tra Nhà nước về việc hướng dẫn tổng kết Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 979/CT-TTg

Ban hành: 28/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
263

Nghị định 89/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

Ban hành: 07/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
264

Công văn 186/TTr của Tổng cục Địa chính về công tác thanh tra pháp chế

Ban hành: 18/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
265

Thông tư 1118/TT-TTNN của Thanh tra Nhà nước về việc hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay

Ban hành: 20/07/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
266

Công văn 968/TTNN của Thanh tra Nhà nước về hướng dẫn một số việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 26/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
267

Công văn 661/CV-XKT của Thanh tra Nhà nước về việc tăng cường tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 06/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
268

Chỉ thị 63/CT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thực hiện tuyên truyền pháp luật khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 05/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
269

Chỉ thị về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 25/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
270

Công văn 1201-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về trình tự giải quyết khiếu nại về chính sách thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 29/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
271

Thông tư 17/TT-NH3 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 30/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
272

Quy định 679 QĐ/TTR của Cục Kho bạc Nhà nước về trình tự tiến hành thanh tra xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong hệ thống kho bạc Nhà nước

Ban hành: 28/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
273

Nghị định 38-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 28/01/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
274

Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 07/05/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
275

Chỉ thị về việc tăng cường công tác xét khiếu tố trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 14/01/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
276

Chỉ thị về kiểm điểm việc thi hành Pháp lệnh quy định việc xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 03/07/1989
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
277

Chỉ thị 60-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thực hiện Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 11/02/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
278

Nghị định 58-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh quy định việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 29/03/1982
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
279

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 22-HĐBT ngày 13/2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng bổ sung nhiệm vụ xét xử của Trọng tài kinh tế và sửa đổi thời hạn khiếu nại, xét xử

Ban hành: 16/03/1982
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
280

Pháp lệnh Quy định việc xét và giải quyết các khiếu tố, tố cáo của công dân

Ban hành: 27/11/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi