Văn bản Hợp nhất về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 27 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
21

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Xác thực: 20/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
22

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng

Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
23

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kiểm toán độc lập

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
24

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

Xác thực: 29/10/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
25

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Xác thực: 17/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
26

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Xác thực: 21/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
27

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
Vui lòng đợi