Danh mục

Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 1.012 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
941

Quyết định 01/2009/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2009

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2009
942

Quyết định 120/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
943

Quyết định 32/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ hạch toán kế toán tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 03/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
944

Thông tư 113/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 27/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
945

Thông tư 106/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 17/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
946

Công văn 13712/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch kế toán viên lên ngạch kế toán viên chính năm 2008

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 13/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2008
947

Thông tư 95/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 24/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2008
948

Công văn 3343/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định giá vốn của vốn chuyển nhượng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 04/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2008
949

Quyết định 1049/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước cề việc ban hành Đề án Tăng cường năng lực đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2008
950

Nghị định 91/2008/NĐ-CP của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2008
951

Quyết định 45/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy định Chế độ kế toán áp dụng cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước”

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
952

Quyết định 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 29/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
953

Quyết định 07/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 16/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
954

Quyết định 497/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2008
955

Quyết định 06/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng kiểm toán nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
956

Quyết định 381/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 715/QĐ-KTNN ngày 06/10/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Kế toán-Kiểm toán;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2012
957

Quyết định 05/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và tiêu huỷ hồ sơ kiểm toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 01/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
958

Quyết định 04/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
959

Hướng dẫn 165/HD-KTNN của Kiểm toán Nhà nước kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 06/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2021
960

Quyết định 03/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định trình tự lập, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 26/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
Vui lòng đợi