Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 417 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
401

Quyết định 558/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 22/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
402

Thông tư 75/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 18/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2015
403

Thông tư 42/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chế độ kế toán đối với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2014
404

Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 17/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2014
405

Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 17/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2014
406

Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 04/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2014
407

Thông tư 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 19/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2013
408

Thông tư 09/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2012
409

Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 13/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2012
410

Thông tư 34/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
411

Thông tư 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 28/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2010
412

Nghị định 79/2010/NĐ-CP của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công

Lĩnh vực: Chính sách; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 14/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2010
413

Thông tư 96/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan

Lĩnh vực: Chính sách; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 05/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2010
414

Thông tư 16/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 01/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2010
415

Thông tư 243/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 31/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
416

Thông tư 49/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 12/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
417

Quyết định 988/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2016
Vui lòng đợi