Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 195 văn bản: Hôn nhân gia đình
41

Kế hoạch 132/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
42

Kế hoạch 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
43

Quyết định 979/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
44

Quyết định 947/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
45

Quyết định 941/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị xin ý kiến Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
46

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật tổ chức các sự kiện liên quan đến lĩnh vực gia đình của tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
47

Kế hoạch 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
48

Quyết định 865/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
49

Kế hoạch 95/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
50

Kế hoạch 82/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch 57-KH/TU ngày 30/12/2021 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
51

Quyết định 454/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cho đề tài khoa học cấp Bộ “Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hôn nhân gia đình Tải về
52

Quyết định 335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
53

Quyết định 555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hôn nhân gia đình Tải về
54

Quyết định 224/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
55

Quyết định 122/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Con nuôi

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
56

Công văn 221/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hôn nhân gia đình Tải về
57

Quyết định 96/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hôn nhân gia đình Tải về
58

Công văn 52/BVHTTDL-GÐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
59

Công văn 9617/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hôn nhân gia đình Tải về
60

Quyết định 2074/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030)

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về