Thông tư 09/2011/TT-BTTTT sửa hướng dẫn về chống thư rác

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG
-------------------

Số: 09/2011/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2008/TT-BTTTT NGÀY 24/12/2008 VÀ THÔNG TƯ SỐ 12/2008/TT-BTTTT NGÀY 30/12/2008

Căn cứ Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 như sau:
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.1, 1.2, 1.3 khoản 1 mục VI như sau:
“1.1. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử thực hiện báo cáo, thống kê theo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.
1.2. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn báo cáo, thống kê theo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.
1.3. Nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet báo cáo, thống kê theo định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục VI như sau:
“2. Báo cáo các thông tin lưu giữ:
Trước ngày 15 tháng 05 và 15 tháng 11 hàng năm, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet báo cáo bằng thư điện tử các thông tin đã lưu giữ về yêu cầu từ chối và xác nhận yêu cầu từ chối của 06 tháng trước đó.”
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 mục VI như sau:
“3. Thời gian báo cáo
- Báo cáo định kỳ: thực hiện trước ngày 15 tháng 05 và 15 tháng 11 hàng năm;
- Báo cáo năm: thực hiện trước ngày 15 tháng 11 hàng năm;
- Báo cáo đột xuất: khi có yêu cầu của Trung tâm VNCERT.”
4. Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu báo cáo sau:
a) Mẫu số 1: Mẫu báo cáo định kỳ của Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử.
b) Mẫu số 2: Mẫu báo cáo định kỳ của Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn.
c) Mẫu số 3: Mẫu báo cáo định kỳ của Nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet.
5. Bãi bỏ các mẫu báo cáo tại các Phụ lục 2A, 2B 3A, 3B, 4A, 4B kèm theo Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2011.
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cổng TTĐT, Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

MẪU SỐ 1

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢNG CÁO BẰNG THƯ ĐIỆN T
(kèm theo Thông tư số …/2011/TT-BTTTT ngày  tháng   năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN TỔ CHỨC
-------

Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

….., ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢNG CÁO BẰNG THƯ ĐIỆN TỬ

(Từ ngày ….. tháng ….. năm 20 ….. đến ngày ….. tháng ….. năm 20 …..)

Kính gửi: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Tên doanh nghiệp: .................................................................................................................

............................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: .....................................................................................................................

............................................................................................................................................

Mã số quản lý ……………. Cấp ngày …………….. có hiệu lực đến ngày ...................................

1. Tổng doanh thu và mức độ tăng trưởng từ dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử trong kỳ báo cáo:

- Tổng doanh thu trong kỳ báo cáo: .........................................................................................

- Mức độ tăng trưởng so với kỳ báo cáo trước ........................................................................

2. Thống kê khách hàng đang sử dụng dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử trong kỳ báo cáo:

STT

Tên khách hàng

Số thông điệp quảng cáo (1)

Số thư điện tử quảng cáo gửi đi

 

 

 

 

(1) Thông điệp quảng cáo là một bản tin (mẫu) quảng cáo

3. Tổng hợp thống kê về dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử trong kỳ báo cáo:

Khách hàng

Thông điệp quảng cáo (2)

Thư điện tử quảng cáo

Tổng số

Tăng/giảm

Tổng số

Tăng/giảm

Tổng số

Tăng/giảm

 

 

 

 

 

 

Chú thích: Các cột Tăng/giảm thể hiện % mức độ tăng/giảm so với kỳ báo cáo trước. Dấu (+) thể hiện tăng, dấu (-) thể hiện giảm; (2) Thông điệp quảng cáo là một bản tin (mẫu) quảng cáo

4. Thống kê về yêu cầu từ chối và xử lý yêu cầu từ chối trong kỳ báo cáo:

Phương thức tiếp nhận

Số lượng

Qua trang web (2)

Bằng thư điện tử (3)

Gọi điện thoại (4)

Tổng số
(2) + (3) + (4)

Yêu cầu từ chối

 

 

 

 

Xác nhận yêu cầu từ chối

 

 

 

 

Yêu cầu từ chối đã được xử lý

 

 

 

 

Yêu cầu từ chối không xử lý được do bất khả kháng.

 

 

 

 

Liệt kê các lý do bất khả kháng không thể xử lý được yêu cầu từ chối của người nhận: ............

............................................................................................................................................

5. Kiến nghị: .......................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp
(Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

MẪU SỐ 2

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢNG CÁO BẰNG TIN NHẮN
(kèm theo Thông tư số …/2011/TT-BTTTT ngày  tháng   năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN TỔ CHỨC
-------

Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

….., ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢNG CÁO BẰNG TIN NHẮN

(Từ ngày ….. tháng ….. năm 20 ….. đến ngày ….. tháng ….. năm 20 …..)

Kính gửi: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Tên doanh nghiệp: .................................................................................................................

............................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: .....................................................................................................................

............................................................................................................................................

Mã số quản lý ……………. Cấp ngày …………….. có hiệu lực đến ngày ...................................

1. Tổng doanh thu và mức độ tăng trưởng từ dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn trong kỳ báo cáo:

- Tổng doanh thu trong kỳ báo cáo: .........................................................................................

- Mức độ tăng trưởng so với kỳ báo cáo trước ........................................................................

2. Thống kê khách hàng đang sử dụng dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn trong kỳ báo cáo:

STT

Tên khách hàng

Số thông điệp quảng cáo (1)

Số tin nhắn quảng cáo gửi đi

 

 

 

 

(1) Thông điệp quảng cáo là một bản tin (mẫu) quảng cáo

3. Tổng hợp thống kê về dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn trong kỳ báo cáo:

Khách hàng

Thông điệp quảng cáo (2)

Tin nhắn quảng cáo

Tổng số

Tăng/giảm

Tổng số

Tăng/giảm

Tổng số

Tăng/giảm

 

 

 

 

 

 

Chú thích: Các cột Tăng/giảm thể hiện % mức độ tăng/giảm so với kỳ báo cáo trước. Dấu (+) thể hiện tăng, dấu (-) thể hiện giảm; (2) Thông điệp quảng cáo là một bản tin (mẫu) quảng cáo

4. Thống kê về yêu cầu từ chối và xử lý yêu cầu từ chối trong kỳ báo cáo:

Phương thức tiếp nhận

Số lượng

Bằng tin nhắn (2)

Gọi điện thoại (3)

Tổng số
(2) + (3)

Yêu cầu từ chối

 

 

 

Xác nhận yêu cầu từ chối

 

 

 

Yêu cầu từ chối đã được xử lý

 

 

 

Yêu cầu từ chối không xử lý được do bất khả kháng.

 

 

 

Liệt kê các lý do bất khả kháng không thể xử lý được yêu cầu từ chối của người nhận:.............

............................................................................................................................................

5. Kiến nghị: .......................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp 
(Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 


MẪU SỐ 3

MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TIN NHẮN QUA MẠNG INTERNET
(kèm theo Thông tư số …/2011/TT-BTTTT ngày  tháng   năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TÊN TỔ CHỨC
-------

Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

….., ngày … tháng … năm …..

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TIN NHẮN QUA MẠNG INTERNET

(Từ ngày ….. tháng ….. năm 20 ….. đến ngày ….. tháng ….. năm 20 …..)

Kính gửi: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

Tên doanh nghiệp: .................................................................................................................

............................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: .....................................................................................................................

............................................................................................................................................

Mã số quản lý ……………. Cấp ngày …………….. có hiệu lực đến ngày ...................................

1. Tổng doanh thu và mức độ tăng trưởng từ dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet trong kỳ báo cáo:

- Tổng doanh thu trong kỳ báo cáo: .........................................................................................

- Mức độ tăng trưởng so với kỳ báo cáo trước ........................................................................

2. Tổng hợp thống kê khách hàng đang sử dụng dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet trong kỳ báo cáo:

Tài khoản trên hệ thống

Tổng số tin nhắn

Tin nhắn quảng cáo

Từ người quảng cáo (1)

Từ nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo (2)

Tổng số (1) + (2)

Tổng số

Tăng/giảm

Tổng số

Tăng/giảm

Tổng số

Tăng/giảm

Tổng số

Tăng/giảm

Tổng số

Tăng/giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Liệt kê các khách hàng là nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn trong tháng

STT

Tên nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn

Mã số quản lý

Số lượng tin nhắn quảng cáo gửi đi

 

 

 

 

4. Tổng hợp thống kê về khách hàng là nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn trong kỳ báo cáo:

Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn

Số lượng tin nhắn quảng cáo gửi đi

Tổng số

Tăng/giảm

Tổng số

Tăng/giảm

 

 

 

 

5. Tổng hợp thống kê về tin nhắn rác trong kỳ báo cáo:

Tin nhắn rác phát hiện được

Báo cáo tin nhắn rác nhận được

Báo cáo đã được xử lý

Tổng số

Tăng/giảm

Tổng số

Tăng/giảm

Tổng số

Tăng/giảm

 

 

 

 

 

 

Chú thích: Các cột Tăng/giảm thể hiện % mức độ tăng/giảm so với kỳ báo cáo trước. Dấu (+) thể hiện tăng, dấu (-) thể hiện giảm

6. Kiến nghị: .......................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp 
(Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông tư 09/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ về chống thư rác
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 09/2011/TT-BTTTT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 08/04/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực