Thông báo 191/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng về cải cách hành chính tại Khánh Hòa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 191/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác cải cách hành chính

______________

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác cải cách hành chính. Cùng dự buổi làm việc với Phó Thủ tướng có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các bộ, cơ quan: Nội vụ; Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa năm 2019, những tháng đầu năm 2020 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 04 tháng đầu năm 2020; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đảng bộ và chính quyền tỉnh Khánh Hòa thời gian qua với những nỗ lực, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội nên mặc dù đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của tỉnh, nhất là lượng khách du lịch trong quý I năm 2020 giảm 58,6%, doanh thu du lịch giảm tới 41,8%, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giảm 9,33% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng một số lĩnh vực trong quý I năm 2020 vẫn duy trì nền tảng khá tốt, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 5,95%, tổng mức đầu tư toàn xã hội của tỉnh đạt 9,67 nghìn tỷ đồng, tăng 10,55% so với cùng kỳ năm 2019; dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được thời gian qua trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, công tác cải cách hành chính nói riêng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, về công tác cải cách hành chính, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ, cụ thể là:

- Đã quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện cải cách hành chính; các nội dung cải cách hành chính của Tỉnh đã được triển khai một cách toàn diện, thực chất và có sự gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm và từng giai đoạn. Kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh luôn gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và làm cơ sở quan trọng phục vụ công tác đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm của các cơ quan, tổ chức. Trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, tỉnh Khánh Hòa đã chủ động, tích cực nghiên cứu và áp dụng thí điểm, nhân rộng nhiều mô hình sáng kiến, giải pháp hay để nâng cao hiệu quả cải cách.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó đã thường xuyên rà soát, công bố và cập nhật thủ tục hành chính theo quy định; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính giúp đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và nâng cao tỷ lệ hồ sơ đúng hạn; đã công bố 191 quy trình thủ tục cho phép nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và 260 quy trình cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến; triển khai hệ thống gửi tin nhắn tự động đến khách hàng để cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ, giúp giảm phiền hà, giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp; Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của Tỉnh đã thực hiện kết nối thành công với Hệ thống VNPost của bưu điện, qua đó cho phép nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đối với khoảng 94,4% số dịch vụ công được cung cấp; đã thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bên cạnh đó, Tỉnh cũng đã thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp làm cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ; thường xuyên tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Đã ban hành nhiều biện pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, sau các đợt sắp xếp, Tỉnh đã giảm 19 đầu mối thuộc cơ cấu tổ chức các sở, 45 đơn vị và đầu mối thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; đã quan tâm chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất các tổ chức làm công tác tham mưu, tổng hợp của các ban Đảng về một đầu mối Văn phòng Tỉnh ủy, giảm số phòng trong các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy.

- Đã hoàn thành việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm công chức của 21 cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt danh mục vị trí việc làm của 606/678 đơn vị sự nghiệp công lập, làm căn cứ tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Bên cạnh đó, Tỉnh đã tinh giảm được 253/2.114 công chức (giảm 11,97% so với năm 2015); giảm 3.095/25.801 viên chức (giảm 11,99% so với năm 2015). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm đẩy mạnh, số lượng cán bộ cấp xã đạt chuẩn là 1.339/1.418 (94,43%), công chức cấp xã là 1.377/1.385 (99,42%).

- Đã phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí; ban hành 31 quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tích cực xây dựng, phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế gắn với đẩy mạnh xã hội hóa giai đoạn 2018 - 2020.

- Công tác xây dựng chính quyền điện tử đang được tổ chức triển khai tích cực, trong đó duy trì gần 160 trang thông tin điện tử cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin và giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức; đã hoàn thành triển khai kết nối, tích hợp với Trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện đồng bộ việc gửi/nhận văn bản điện tử giữa trung ương và địa phương; 198 cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã triển khai Phần mềm quản lý văn bản và điều hành với cùng một phiên bản thống nhất, được tích hợp chữ ký số và chứng thư số, liên thông đồng bộ trên cả ba cấp chính quyền. Năm 2019, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị đạt 100%, trong đó chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng không kèm theo văn bản giấy đạt 78%.

2. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa cũng còn một số hạn chế cần khắc phục:

- Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính chưa thật đồng đều giữa các cơ quan, các lĩnh vực và giữa các cấp hành chính; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính ở một số lĩnh vực chưa thật sự hiệu quả dẫn đến chưa tạo động lực khuyến khích người dân, doanh nghiệp chung tay tham gia thực hiện.

- Việc thực hiện thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn thấp so với yêu cầu, mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là nhu cầu, kỳ vọng của người dân. Số lượng thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và cho phép thanh toán trực tuyến còn thấp so với tổng số 1.746 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh. Một số nội dung tích hợp, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt kết quả còn thấp so với mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Quý I/2020 mới chỉ đồng bộ 54.718/114.134 hồ sơ toàn tỉnh (đạt 47,9%),... Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức tại một số cơ quan, đơn vị còn trễ hẹn; công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công của Tỉnh còn chưa đầy đủ. Biện pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của một số cơ quan, đơn vị còn hình thức bằng việc yêu cầu cán bộ, công chức tạo tài khoản và nộp thay khách hàng. Chưa thực hiện việc đánh giá, phân loại cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Vẫn còn các phòng chuyên môn thuộc sở, ngành có cơ cấu lãnh đạo chưa hợp lý (số lượng lãnh đạo nhiều hơn số lượng công chức chuyên môn trong một tổ chức).

Những hạn chế nêu trên là rào cản đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa, là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả thực hiện của một số nội dung cải cách hành chính của Tỉnh còn thấp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Phát huy những lợi thế, khắc phục khó khăn, thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới đã được nêu trong báo cáo và đề nghị Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phải chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đón đầu thời cơ, quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép” mà Chính phủ đã đề ra - vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; vừa tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Tỉnh cần có các giải pháp phù hợp để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó tập trung kích cầu du lịch nội địa khi một số hoạt động du lịch đã mở cửa trở lại, chủ động chuẩn bị các phương án, giải pháp phù hợp để tái khởi động thị trường khách du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp; xây dựng cảng vân Phong thành cảng trung chuyển quốc tế lớn, hiện đại để thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là việc tận dụng cơ hội làn sóng chuyển dịch quốc tế liên quan đến cơ sở sản xuất, chuỗi cung ứng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nền kinh tế số, phấn đấu đưa kinh tế của tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, trở thành một trong những tỉnh có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

2. Gắn cải cách hành chính với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Theo đó, các cấp, các ngành phải chỉ ra những lĩnh vực còn tồn tại, tiêu cực để có biện pháp giáo dục tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

3. Tiếp tục phát huy và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; tạo chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thấm nhuần lời dạy và tư tưởng của Bác Hồ là “công bộc của dân”, “phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, liêm, chính, kiệm, cần”. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác cải cách hành chính của bộ, ngành để đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ, thống nhất trong cải cách hành chính của từng ngành, lĩnh vực.

4. Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo nguyên tắc “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ” theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; kịp thời tổng kết, đánh giá, nhân rộng kết quả triển khai thí điểm các sáng kiến cải cách; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp theo hướng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết để cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi tình hình dịch Covid-19 chưa được khống chế hoàn toàn, cần có những biện pháp tuyên truyền phù hợp để người dân, doanh nghiệp hiểu và tham gia quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, nhất là việc triển khai các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giúp đổi mới lề lối làm việc trong nội bộ cơ quan, tổ chức và phục vụ nhân dân như: Họp trực tuyến; dạy học trực tuyến; xử lý công việc trên môi trường mạng; thanh toán trực tuyến,...

6. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gắn kết chặt với chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc gắn quyền hạn với trách nhiệm trong công tác tổ chức bộ máy và cán bộ theo các quy định của Chính phủ.

7. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

8. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của tỉnh thời gian vừa qua. Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về đánh giá công chức, viên chức, bảo đảm khách quan, trung thực.

9. Tổ chức triển khai xây dựng Chính quyền điện tử phải gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025 được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019.

10. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả Chỉ số cải cách hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính; triển khai việc khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận của người dân, xã hội đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH KHÁNH HÒA

Giao Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu, trả lời hoặc xử lý các kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình;

- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, LĐTBXH, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư;

- UBND tỉnh Khánh Hòa;

- VPCP: BTCN,

PCN Nguyễn Xuân Thành, PCN Cao Huy, các Vụ, Cục: TH, QHĐP, TCCV, QT;

- Lưu VT, KSTT (03). HH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Cao Huy

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 191/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 28/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!