Quyết định 390/QĐ-BTC 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm mới ban hành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 390/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

-----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm: 03 thủ tục hành chính mới (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Cục trưng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưng Vụ Pháp chế Bộ, Cục trưng Cc Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- L
ưu: VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Bảo hiểm

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

2

Báo cáo kết quả chấm thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Bảo hiểm

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

3

Phúc tra kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Bảo hiểm

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

 

 PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

I. Lĩnh vực bảo hiểm

Thủ tục 1. Kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

1. Trình tthực hiện

+ Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm đăng ký kế hoạch thi đại lý bảo hiểm cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm). Thời gian: trước ngày 25 hàng tháng (đối với kế hoạch lần đầu) hoặc trước ngày thi 05 ngày làm việc (đối với kế hoạch bổ sung). Địa điểm thực hiện: tại cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm;

+ Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, xây dựng kế hoạch tổ chức thi;

+ Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) có văn bản thông báo kế hoạch tổ chức thi cho cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm trước ngày mùng 1 của tháng sau liền kề (đối với kế hoạch lần đầu) hoặc trước ngày thi 02 ngày làm việc (đối với kế hoạch bổ sung).

2. Cách thức thực hiện:

+ Gửi qua mạng internet

+ Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (tháng.. .năm...) của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm (kèm phụ lục danh sách các kỳ thi)

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: trước ngày 01 của tháng sau liền kề (đối với kế hoạch lần đầu) hoặc trước ngày thi 02 ngày làm việc (đối với kế hoạch bổ sung)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm (Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài)

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm)

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

1. Văn bản thông báo kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm)

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Văn bản đăng ký kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tháng ...năm....(Phụ lục 1, Thông tư 125/2018/TT-BTC)

10. Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phải thông báo với Cục QLBH thông tin liên hệ của người được chỉ định làm đầu mối về công tác thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm của Cơ sở đào tạo.

+ Trước ngày 25 hàng tháng, Cơ sở đào tạo đăng ký kế hoạch thi của tháng sau liền kề (đối với kế hoạch lần đầu); Cơ sở đào tạo đăng ký kế hoạch bổ sung trước ngày thi 05 ngày làm việc.

11. Căn cứ pháp lý:

+ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010

+ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

12. Mu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không

 

Thủ tục 2. Báo cáo kết quả chấm thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

1. Trình tthực hiện:

+ Đi với các kỳ thi viết được tổ chức tại điểm thi của các cơ sở đào tạo, sau khi kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm kết thúc, cơ sở đào tạo chấm thi và báo cáo kết quả chấm thi lên Hệ thống phần mềm quản lý thông tin thi đại lý bảo hiểm.

+ Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bo hiểm) căn cứ báo cáo kết quả chấm thi để ra quyết định phê duyệt kết quả thi.

2. Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ (báo cáo kết quả chấm thi) qua mạng internet (đối với các kỳ thi viết tổ chức tại điểm thi của cơ sở đào tạo)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1. Báo cáo kết quả chấm thi (đối với kỳ thi viết tổ chức tại điểm thi của cơ sở đào tạo)

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi trên Hệ thống quản lý thi đại lý bảo hiểm.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm có tổ chức thi đại lý bảo hiểm theo hình thức thi viết tại điểm thi của cơ sở đào tạo.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: là các phụ lục kết quả thi kèm Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Báo cáo kết quả chấm thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (Phụ lục 2, Thông tư 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính)

10. Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đối với các kỳ thi viết tổ chức tại các điểm thi của cơ sở đào tạo, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thi, cơ sở đào tạo thực hiện chấm thi và báo cáo kết quả chấm thi qua Hệ thống quản lý thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

+ Cán bộ chấm thi thực hiện chấm thi đúng theo đáp án đã được cấp.

+ Bài thi đạt điểm đỗ khi đạt từ 75% tổng số điểm của bài thi.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Kinh doanh bảo hiểm s 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010

+ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

12. Mu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không

 

Thủ tục 3. Phúc tra và xử lý kết quả phúc tra

1. Trình tthực hiện

+ Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính ra quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, thí sinh thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm nộp hồ sơ cho Bộ Tài chính;

+ Bộ Tài chính xem xét, thực hiện chấm phúc tra;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Tài chính có văn bản trả lời kết quả phúc tra cho thí sinh

+ Bộ Tài chính có văn bản điều chỉnh kết quả thi (nếu có) gửi cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm.

2. Cách thc thực hiện:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp

+ Hoặc gửi qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin chấm phúc tra bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của thí sinh

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin chấm phúc tra bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của thí sinh.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thí sinh dự thi chứng chỉ đại lý bảo him, cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo him)

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

1. Văn bản thông báo kết quả chấm phúc tra của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) gửi thí sinh.

2. Văn bản điều chỉnh kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) gửi cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Đơn xin chấm phúc tra bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (Phụ lục 3 Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính)

10. Yêu cầu, điều kiện

Thí sinh có đơn xin chấm phúc tra bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 20 ngày ktừ ngày Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo him) phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

11. Căn cứ pháp lý:

+ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm s 61/2010/QH12 ngày 24/10/2010

+ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

+ Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

12. Mu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không

 

thuộc tính Quyết định 390/QĐ-BTC

Quyết định 390/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:390/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành:20/03/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Không cần nộp lệ phí khi yêu cầu phúc tra thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 390/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ngày 20/03/2019.

Theo đó, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính ra quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm, thí sinh thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm nộp hồ sơ cho Bộ Tài chính. Lúc này, Bộ Tài chính xem xét, thực hiện chấm phúc tra và có văn bản trả lời kết quả phúc tra cho thí sinh trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Để được phúc tra, thí sinh cần nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm duy nhất Đơn xin chấm phúc tra bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của thí sinh. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Bộ Tài chính có văn bản điều chỉnh kết quả thi (nếu có) gửi cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm.

 Bên cạnh đó, Quyết định này còn ban hành mới các thủ tục hành chính: Kế hoạch thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; Báo cáo kết quả chấm thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản này đề cập đến Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 của Quốc hội

Xem chi tiết Quyết định390/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi