Công văn 960/SGDĐT-VP Hà Nội đảm bảo an toàn cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____________

Số: 960/SGDĐT-VP
V/v: Đảm bảo an toàn cho ng
ười dân khi giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:           

- Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;

- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX;

- Giám đốc các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường.

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô đang có diễn biến phức tạp, học sinh các cấp học vẫn đang trong thời gian không học tập trung tại các nhà trường và các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của UBND Thành phố để phòng chống dịch.

Để đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khỏe cho người dân, không phải đi lại khi giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị, các trường học, các cơ sở giáo dục quan tâm một số việc sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền để học sinh, người học tự bảo vệ mình và có trách nhiệm với cộng đồng theo các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19.

2. Đẩy mạnh việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Học sinh tại các Trường, học viên tại các Trung tâm và đại diện các nhà trường, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường đăng ký giải quyết thủ tục hành chính bằng các thiết bị kết nối Internet tại nhà, qua hệ thống phần mềm dùng chung của Thành phố để vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

3. Khuyến khích người dân, tổ chức đăng ký giải quyết thủ tục hành chính có sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 qua dịch vụ bưu chính công ích để được nhận kết quả tại nhà do Bưu điện Thành phố thực hiện.

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc (để b/c);
- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT của Ngành;
- Lưu: VT-VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đại

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực