Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 2.160 văn bản: Hành chính
1681

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
1682

Quyết định 5965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
1683

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
1684

Quyết định 1642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp, pháp chế

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2015
1685

Quyết định 2646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2015
1686

Quyết định 6185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 93/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2014
1687

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn hằng năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
1688

Quyết định 5550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 3807/QĐ-UBND ngày 12/08/2011

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2013
1689

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2013
1690

Quyết định 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định 28/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí dự thu, dự tuyển trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hành chính Tải về
Ban hành: 22/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2012
1691

Quyết định 50/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ Quyết định 93/2007/QĐ-UBND ngày 16/07/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân loại đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
1692

Chỉ thị 14/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác kiểm tra, đôn đốc hoặc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các văn bản giải quyết tố cáo và các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội của Bộ, ngành Trung ương hoặc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2012
1693

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2011
1694

Chỉ thị 24/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 15/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2010
1695

Quyết định 49/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban quản lý khu nam trong lĩnh vực xây dựng và đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Hành chính Tải về
Ban hành: 24/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
1696

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ủy nhiệm thu cho Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn và tổ chức, Ban quản lý chợ trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2010
1697

Quyết định 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý Hồ Tây

Lĩnh vực: Hành chính; Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
1698

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
1699

Chỉ thị 21/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tổ chức thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
1700

Quyết định 109/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng phần mền tin học quản lý hồ sơ khiếu nại - tố cáo tại thanh tra thành phố, sở địa chính - nhà đất, văn phòng tiếp công dân thành phố, văn phòng hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
Vui lòng đợi