Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 3.853 văn bản: Hành chính
3221

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2019
3222

Quyết định 4915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2013
3223

Chỉ thị 16/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số biện pháp để giải quyết tài liệu tồn đọng của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2013
3224

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
3225

Quyết định 447/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
3226

Quyết định 448/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
3227

Quyết định 4737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định 49/2000/QĐ-UB- VX ngày 10/08/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cho phép thực hiện các khoản thu, chi học phí, tiền cơ sở vật chất và thu khác của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố từ năm học 2000 - 2001 và Quyết định 54/2006/QĐ-UBND ngày 10/04/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các Trường bán công Mầm non, Phổ thông sang công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2013
3228

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
3229

Quyết định 4643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2014
3230

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
3231

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2013
3232

Quyết định 5106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển, giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố sang Sở Tư pháp quản lý

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2013
3233

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bản tỉnh Long An

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2015
3234

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
3235

Quyết định 4359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2013
3236

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2015
3237

Quyết định 4748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 09/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2013
3238

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý viên chức tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2017
3239

Quyết định 4226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2013
3240

Chỉ thị 13/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2013
Vui lòng đợi