Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 3.294 văn bản: Hành chính
3021

Quyết định 4825/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
3022

Quyết định 2640/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
3023

Quyết định 4616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
3024

Quyết định 4620/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
3025

Quyết định 4619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
3026

Quyết định 4614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2009
3027

Quyết định 4612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2009
3028

Quyết định 4611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2009
3029

Quyết định 4190/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
3030

Quyết định 4189/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
3031

Quyết định 4188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
3032

Quyết định 4187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
3033

Quyết định 98/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản lý bàn giao trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
3034

Quyết định 4494/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ Thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
3035

Quyết định 4493/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ Thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
3036

Quyết định 3999/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
3037

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học công nghệ của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
3038

Quyết định 94/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
3039

Quyết định 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý Hồ Tây

Lĩnh vực: Hành chính;Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
3040

Quyết định 4217/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
Vui lòng đợi