Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 20.619 văn bản: Hành chính
18041

Công văn 1323/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung biểu mẫu báo cáo hoàn tạm ứng vốn viện trợ không hoàn lại

18042

Báo cáo 29/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011

18043

Quyết định 613/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2011

18044

Quyết định 977/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế

18045

Công văn 1439/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế

18046

Thông tư 53/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

18047

Công văn 2590/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

18048

Công văn 2589/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản quặng apatit tại tỉnh Lào Cai

18049

Công văn 33/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 107/CV-SXD ngày 29/3/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

18050

Công văn 5353/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc sử dụng tờ khai sao y bản chính trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế

18051

Quyết định 1866/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Thành phố Hà Nội

18052

Quyết định 1864/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

18053

Quyết định 1870/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

18054

Quyết định 1876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

18055

Quyết định 1865/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

18056

Quyết định 1863/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội

18057

Quyết định 1868/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

18058

Quyết định 1867/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội

18059

Quyết định 1859/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội

18060

Quyết định 1860/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội