Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 20.554 văn bản: Hành chính
16841

Quyết định 589/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16842

Quyết định 978/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16843

Quyết định 174/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16844

Thông báo 59/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16845

Nghị định 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16846

Quyết định 228/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16847

Quyết định 172/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
16848

Quyết định 303/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ tư

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16849

Quyết định 476/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
16850

Quyết định 376/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính từ ngày 01/07/2012 đến ngày 31/12/2012

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16851

Quyết định 107/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16852

Quyết định 140/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Lai Châu, là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16853

Quyết định 101/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16854

Quyết định 102/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16855

Quyết định 58/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành quy định việc "cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015" thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16856

Thông tư 03/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16857

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16858

Công văn 978/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16859

Quyết định 483/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16860