Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 17.940 văn bản: Hành chính
16821

Quyết định 05/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
16822

Công văn 2026/TTg-TCCV về việc thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16823

Công văn 7970/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
16824

Công văn 7933/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16825
16826
16827

Công văn 4306/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính Tải về
16828

Công văn 7694/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn dự toán 2008 thực hiện Chương trình cải cách hành chính từ nguồn viện trợ của Đan Mạch

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16829
16830

Quyết định 2345/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
16831

Quyết định 2444/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chí đánh giá các biểu mẫu trong việc quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
16832

Công văn số 125/CCTTHC về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16833

Công văn 126/CCTTHC về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16834

Quyết định 4610/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới và sửa đổi tên đường

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16835

Quyết định 83/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16836

Công văn 12697/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc gửi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16837

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
16838

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
16839
16840

Quyết định 82/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính Tải về