Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 18.040 văn bản: Hành chính
16821

Quyết định 1444/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân

16822

Công văn 835/BNG-LS của Bộ Ngoại giao về việc quy định mới về đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại Sứ Quán Đức

16823

Công văn 1681/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra việc xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài

16824

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương

16825

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn Thành phố

16826

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định

16827

Quyết định 42/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước

16828

Quyết định 338/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính lỗi chính tả trong Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông

16829

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2009

16830

Công văn 139/VTLTNN-TTTH của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

16831

Báo cáo 162/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính Quý I năm 2009

16832

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

16833

Thông báo 93/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban tháng 02/2009

16834
16835
16836

Quyết định 296/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

16837

Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

16838

Công văn 357/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp và trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập

16839

Nghị định 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

16840

Công văn 1162/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký hợp đồng gia công thông qua đại lý làm thủ tục hải quan