Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 20.478 văn bản: Hành chính
16801

Quyết định 106/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16802

Quyết định 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16803

Quyết định 458/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16804

Công văn 744/BTP-PLHSHC của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc hoàn thành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16805

Quyết định 289/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16806

Quyết định 294/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16807

Quyết định 620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định nội dung và định mức chi cho công tác thực hiện cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16808

Quyết định 73/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16809

Quyết định 149/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16810

Quyết định 131/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16811

Quyết định 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Danh mục số 2 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16812

Quyết định 170/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2013

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16813

Quyết định 93/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16814

Quyết định 300/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16815

Quyết định 339/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố hủy bỏ/bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
16816

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16817

Quyết định 84/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16818

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
16819

Nghị quyết 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16820

Quyết định 23/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành hết hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về