Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.630 văn bản: Hành chính
13281

Nghị quyết 219/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên

Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
13282

Nghị quyết 221/2003/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành toà án và Hội thẩm, giấy chứng minh Thẩm phán và giấy chứng minh Hội thẩm

Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13283

Công văn 101/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn, tờ khai hàng xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ

Ban hành: 09/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13284

Quyết định 03/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập ban điều hành đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2006
13285

Công văn 79/TC/NSNN của Bộ Tài chính đình chính Quyết định 156/2002/QĐ-BTC

Ban hành: 03/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
13286

Thông tư 121/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
13287

Công văn 14444/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc sơ kết đánh giá thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP và Quyết định 192/2002/QĐ-TTg

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
13288

Quyết định 22/2002/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành bản Quy định về nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
13289

Quyết định 152/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố

Ban hành: 17/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2006
13290

Nghị quyết 12/2002/QH11 của Quốc hội về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
13291

Quyết định 179/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
13292

Nghị quyết 11/2002/QH11 của Quốc hội về việc thành lập Uỷ ban lâm thời để thẩm tra dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội

Ban hành: 16/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
13293

Quyết định 178/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển thuộc khu vực các tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng

Ban hành: 13/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
13294

Quyết định 119/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2005 của thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13295

Quyết định 117/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
13296

Chỉ thị 32/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai thi hành pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Ban hành: 15/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
13297

Công văn 304/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch lưu trữ viên lên ngạch lưu trữ viên chính năm 2003

Ban hành: 25/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2004
13298

Quyết định 04/2002/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi Điều 6 chương II Quy định ban hành kèm theo Quyết định 15/QĐ-TTCP ngày 05/6/1999 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Ban hành: 13/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
13299

Công văn 197/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương

Ban hành: 12/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2004
13300

Quyết định 114/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

Ban hành: 04/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
Vui lòng đợi