Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 14.049 văn bản: Hành chính
13261

Công văn 1877/TTg-CCHC của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng CP

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2006
13262

Công văn 149/CP-QHQT của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 19/11/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2006
13263

Quyết định 260/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
13264

Nghị định 137/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
13265

Quyết định 14/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2007
13266

Thông tư 101/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2006
13267

Công văn 6208/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo nghị định 61/CP

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 26/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
13268

Quyết định 189/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Tổ công tác tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
13269

Quyết định 3149/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản, thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2006
13270

Nghị định 121/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
13271

Thông tư 99/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
13272

Thông tư 98/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
13273

Quyết định 229/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Lĩnh vực: Xây dựng;Doanh nghiệp;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 12/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
13274

Công văn 1631/TTg-TCCB của Thủ Tướng Chính Phủ về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 12/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2006
13275

Thông tư 94/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 09/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
13276

Quyết định 10/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
13277

Quyết định 33/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2006
13278

Quyết định 28/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2006
13279

Quyết định 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định thành lập, sáp nhập, chia tách và đặt tên, đổi tên thôn, làng, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
13280

Quyết định 29/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
Vui lòng đợi