Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.282 văn bản: Hành chính
12161

Chỉ thị 04/2008/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, phòng chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong ngành Hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu

Ban hành: 15/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
12162

Công văn 2147/ĐC-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính Quyết định số 155/2008/QĐ-TTg ngày 08/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt

Ban hành: 08/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
12163

Chỉ thị 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ban hành: 03/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
12164

Quyết định 54/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang bảng điểm, quy trình chấm điểm và xếp hạng các cụm, khối thi đua trong tỉnh

Ban hành: 02/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
12165

Quyết định 05/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2008
12166

Công văn 2026/TTg-TCCV về việc thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 21/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
12167

Công văn 7970/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương

Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2008
12168

Công văn 7933/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban hành: 18/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
12169

Công văn 7931/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 18/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2008
12170

Nghị quyết 26/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước

Ban hành: 17/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
12171

Công văn 4306/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 14/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2008
12172

Công văn 7694/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn dự toán 2008 thực hiện Chương trình cải cách hành chính từ nguồn viện trợ của Đan Mạch

Ban hành: 10/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2008
12173

Quyết định 4392/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Quyết định số 34/2008/QĐ-BYT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khoẻ người khuyết tật điều khiển xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người khuyết tật

Ban hành: 08/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2008
12174

Quyết định 2345/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 06/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
12175

Quyết định 2444/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Tiêu chí đánh giá các biểu mẫu trong việc quản lý và sử dụng trang thông tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 05/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2012
12176

Công văn số 125/CCTTHC về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 04/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
12177

Công văn 126/CCTTHC về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 04/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
12178

Quyết định 4610/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới và sửa đổi tên đường

Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
12179

Quyết định 83/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 27/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2008
12180

Công văn 12697/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc gửi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 24/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
Vui lòng đợi