Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.347 văn bản: Hành chính
11781

Quyết định 5745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế

Ban hành: 05/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2009
11782

Quyết định 445/QĐ-UB của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
11783

Công văn 6730/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về xử phạt phương tiện vận tải vi phạm thời hạn tái xuất

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2010
11784

Quyết định 3212/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc: Xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2009
11785

Công văn 4535/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý các trường hợp nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/03/2009

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2009
11786

Quyết định 135/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2009
11787

Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT của Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2009
11788

Công văn 7842/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên phạm vi cả nước

Ban hành: 04/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2009
11789

Công văn 6581/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng đưa vào dự Hội chợ tại Khu Thương mại - Công nghiệp

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
11790

Công văn 6599/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư 193/2009/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2009
11791

Công văn 9717/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất năm học 2009 - 2010 tại 7 vùng

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2009
11792

Quyết định 3200/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2009
11793

Công văn 4179/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra người lao động

Ban hành: 03/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2009
11794

Thông báo 09/2009/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định đầu tư thuộc khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Đại Hàn Dân Quốc"

Ban hành: 02/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2009
11795

Quyết định 2377/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 02/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2009
11796

Nghị định 99/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ban hành: 02/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2009
11797

Quyết định 2376/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Tư pháp

Ban hành: 01/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
11798

Công văn 7635/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1491/QĐ-TTg và đề xuất về kiến nghị của một số địa phương

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2009
11799

Quyết định 1745/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về viêc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
11800

Quyết định 1744/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 30/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2009
Vui lòng đợi