Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 18.040 văn bản: Hành chính
11541

Quyết định 1043/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
11542

Quyết định 2257/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11543

Quyết định 3359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
11544

Quyết định 767/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11545

Quyết định 1609/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
11546

Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm Tải về
11547

Quyết định 1440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11548

Quyết định 360/QĐ-HĐTV của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
11549

Quyết định 1574/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
11550

Quyết định 484/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng có thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
11551

Thông tư 07/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11552

Quyết định 755/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2017

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11553

Quyết định 2765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11554

Quyết định 2764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11555

Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11556

Quyết định 845/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định mẫu trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11557

Quyết định 3263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11558

Quyết định 1725/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11559

Quyết định 267/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc năm 2017 của Học viện Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11560

Quyết định 1709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về