Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.174 văn bản: Hành chính
11481

Thông tư 67/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/2005/QĐ-TTg ngày 07/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2005 - 2007

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
11482

Quyết định 151/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Lao động - thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
11483

Quyết định 150/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Giao Thông - Công chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
11484

Quyết định 153/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mực khoán biên chế quản lý hành chính của uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
11485

Quyết định 154/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
11486

Quyết định 149/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở kế hoạch và đầu tư

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
11487

Quyết định 152/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Dở Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
11488

Quyết định 139/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của uỷ ban nhân dân thành phố quy định về xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
11489

Quyết định 133/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh một số nội dung trong văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật cho cải cách hành chínhtại thành phố Hồ Chí Minh (VIE/02/010)

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
11490

Thông tư 74/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP, 116/2003/NĐ-CP và 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị, về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2005
11491

Công văn 2410/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
11492

Công văn 2340/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về in hoá đơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
11493

Công văn 425/VTLTNN-NVTW của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn quả lý văn bản đi, văn bản đến

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2012
11494

Quyết định 122/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở Y tế thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
11495

Công văn 3530/VPCP/HC của văn phòng Chính phủ về việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
11496

Hướng dẫn 1156/HD-TLĐ của Tổng liên đoan Lao động Việt Nam về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2020
11497

Quyết định 97/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2005

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
11498

Công văn 1665/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi ghi lùi ngày, ghi nhảy cóc hoá đơn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
11499

Công văn 2107/TCHQ/PC của Tổng cục Hải quan về việc xử phạt VPHC

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
11500

Quyết định 57/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
Vui lòng đợi