Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.152 văn bản: Hành chính
11301

Quyết định 12/2007/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 06/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
11302

Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Ban hành: 05/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
11303

Quyết định 43/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính

Ban hành: 04/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2007
11304

Quyết định 03/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Ban hành: 01/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
11305

Công văn 663/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 31/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2007
11306

Quyết định 22/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vê việc ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
11307

Công văn 2892/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các vấn đề liên quan đến xây dựng các khu công nghiệp, đô thị nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2007
11308

Thông tư 02/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

Ban hành: 25/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2007
11309

Quyết định 20/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 23/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2007
11310

Công văn 2708/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc 03 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2007
11311

Công văn 2724/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
11312

Quyết định 0798/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc phê duyệt Đề án thí điểm cơ chế "một cửa"

Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2007
11313

Công văn 2613/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007

Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2007
11314

Công văn 2564/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP và Nghị định số 144/2005/NĐ-CP

Ban hành: 15/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
11315

Quyết định 72/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố

Ban hành: 10/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
11316

Quyết định 71/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Ban hành: 10/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
11317

Quyết định 59/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

Ban hành: 07/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
11318

Công văn 2249/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc liên thông trong việc cấp phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 27/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
11319

Quyết định 822/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra

Ban hành: 25/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
11320

Thông báo 89/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 19/4/2007 về Đề án 112

Ban hành: 25/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2007
Vui lòng đợi