Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.152 văn bản: Hành chính
11281

Thông tư 06/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và hướng dẫn bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về công chức dự bị

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
11282

Nghị quyết 1139/2007/UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành quy chế về kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2007
11283

Báo cáo 1879/BC-BNV của Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2007 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2007

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2007
11284

Quyết định 2215/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 19/2007/QĐ-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2007
11285

Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2007
11286

Quyết định 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
11287

Quyết định 2173/QĐ- BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2007
11288

Quyết định 2176/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2007
11289

Quyết định 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2007
11290

Công văn 8271/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2007
11291

Thông tư 05/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2007
11292

Thông tư 04/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2007
11293

Quyết định 757/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2007
11294

Thông tư 63/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2007
11295

Nghị định 103/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
11296

Quyết định 2080/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
11297

Nghị định 102/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thời hạn không được kinh doanh đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sau khi thôi giữ chức vụ trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2007
11298

Công văn 3199/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kinh phí cho Ban Điều hành Đề án 112

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2007
11299

Quyết định 28/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2007
11300

Công văn 732/TTg-TCCB của Thủ tướng Chính phủ về việc xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trên Website Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2007
Vui lòng đợi