Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.202 văn bản: Hành chính
11261

Công văn 6134/BKHĐT-TCTK của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước

11262

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bản tỉnh Long An

11263

Công văn 5957/BTP-KSTT của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

11264

Công văn 13395/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC và Thông tư 11/2012/TT-BYT về đấu thầu mua thuốc

11265
11266

Công văn 6785/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc họp Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam

11267

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình

11268

Công văn 4772/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc thông báo thực hiện một số văn bản mới về đầu tư xây dựng cơ bản

11269

Quyết định 4359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

11270
11271

Quyết định 1855/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

11272
11273

Nghị định 91/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

11274

Thông báo 305/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức

11275

Quyết định 1917/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

11276

Quyết định 4748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

11277

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý viên chức tỉnh Bến Tre

11278

Quyết định 888/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và quản lý con dấu trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

11279

Quyết định 1358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã An toàn khu thuộc tỉnh Quảng Ngãi

11280

Nghị định 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao