Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.152 văn bản: Hành chính
11221

Quyết định 16/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2007
11222

Thông tư 08/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước

Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2007
11223

Quyết định 2015/2007/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế về các hoạt động của Thanh tra chính phủ trong việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
11224

Quyết định 2014/2007/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Tổng Thanh tra

Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
11225

Quyết định 2016/2007/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ

Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
11226

Quyết định 1691/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định sử dụng trang phục hải quan

Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
11227

Công văn 5378/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức

Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
11228

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2007
11229

Thông tư 113/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2007
11230

Công văn 2752/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2007
11231

Quyết định 26/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 21/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
11232

Công văn 5316/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc trình Đề án sắp xếp, đổi mới các công ty nhà nước theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Ban hành: 21/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2007
11233

Công văn 5296/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các hội nghị tập huấn thực hiện chính sách tinh giản biên chế và lấy ý kiến các địa phương về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện

Ban hành: 20/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2007
11234

Công văn 5279/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Ban hành: 19/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2007
11235

Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 19/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2015
11236

Quyết định 78/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”

Ban hành: 18/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
11237

Quyết định 112/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

Ban hành: 14/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2007
11238

Nghị định 143/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

Ban hành: 10/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
11239

Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra

Ban hành: 06/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
11240

Quyết định 1860/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra

Ban hành: 06/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
Vui lòng đợi