Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.241 văn bản: Hành chính
10881

Công văn 342/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng quỹ tiền lương của viên chức quản lý năm 2010

Ban hành: 29/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2011
10882

Quyết định 138/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 29/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2011
10883

Quyết định 180/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2011
10884

Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-VPCP-BNV của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2011
10885

Quyết định 27/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký của thuốc

Ban hành: 27/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2011
10886

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VPCP-BNV của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 26/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2011
10887

Quyết định 90/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 25/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2011
10888

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
10889

Quyết định 95/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của Học viện Tư pháp

Ban hành: 25/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2011
10890

Quyết định 103/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan

Ban hành: 24/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2011
10891

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An

Ban hành: 24/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
10892

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố

Ban hành: 21/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2011
10893

Thông tư 02/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi

Ban hành: 21/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2011
10894

Thông tư 02/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

Ban hành: 20/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2011
10895

Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ban hành: 19/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2011
10896

Quyết định 41/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 19/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2011
10897

Quyết định 38/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy trình về trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu áp dụng cho các dự án thuộc phạm vi chức năng quản lý của Tổng cục Thống kê

Ban hành: 18/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2012
10898

Quyết định 98/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004-2011

Ban hành: 17/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2011
10899

Quyết định 96/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 17/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2011
10900

Quyết định 97/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ban hành: 17/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2011
Vui lòng đợi