Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.857 văn bản: Hành chính
10861

Quyết định 86/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở cơ quan Bộ Tư pháp

Ban hành: 18/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
10862

Công văn 73/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc tình hình thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Ban hành: 15/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
10863

Thông tư 01/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc công ty nhà nước

Ban hành: 15/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2008
10864

Quyết định 09/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ

Ban hành: 11/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2008
10865

Thông tư 04/2008/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 11/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
10866

Quyết định 04/2008/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 10/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
10867

Thông báo 05/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 28/12/2007 về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Ban hành: 10/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2008
10868

Quyết định 33/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội

Ban hành: 08/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
10869

Quyết định 23/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính Quyết định số 106/2007/QĐ-BNN ngày 28/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn

Ban hành: 08/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2008
10870

Quyết định 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Ban hành: 04/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2008
10871

Thông tư liên tịch 04/2008/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước

Ban hành: 04/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2008
10872

Nghị định 02/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Ban hành: 04/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2008
10873

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
10874

Quyết định 4194/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 30/11/2007 đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2008
10875

Quyết định 1460/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thu hồi và huỷ bỏ Quyết định số 09/2007/QĐ-BNV ngày 05/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành thể dục thể thao

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
10876

Thông báo 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13/12/2007

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2008
10877

Công văn 2057/TTg-CCHC của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2008
10878

Quyết định 2892/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành “Kế hoạch rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp”

Ban hành: 27/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2008
10879

Thông báo 427/TB-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc dừng thực hiện một số Điểm của Khoản 12 Điều 7 quy định cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội: ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/07/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2010
10880

Quyết định 3982/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản của Bộ Tài chính

Ban hành: 25/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2015
Vui lòng đợi