Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.778 văn bản: Hành chính
10821

Quyết định 133/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thăm dò, khai thác cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2008
10822

Quyết định 3612/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
10823

Quyết định 08/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2007
10824

Quyết định 90/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2008
10825

Nghị quyết 53/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
10826

Quyết định 2614/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001: 2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2008
10827

Công văn 4629/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hoá đơn

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
10828

Thông tư 131/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2007
10829

Công văn 6339/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc tạm thời chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại một số xã của tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2007
10830

Thông tư 128/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sử dụng nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới và bảo trì công sở; xác định giá trị tài sản công sở của các cơ quan hành chính nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
10831

Thông tư 127/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2007
10832

Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2007
10833

Nghị định 157/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2007
10834

Quyết định 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
10835

Quyết định 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai, lao động thương binh và xã hội tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
10836

Quyết định 1261/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2007
10837

Quyết định 128/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2008
10838

Quyết định 127/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2008
10839

Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BNV-BNN của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2007
10840

Thông tư 122/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận và bàn giao tài sản giữa các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2007
Vui lòng đợi