Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.857 văn bản: Hành chính
10821

Chỉ thị 14/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các điều ước quốc tế trong lĩnh vực kinh tế - thương mại

Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
10822

Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
10823

Công văn 2346/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép một số đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiếp tục duy trì tổ chức, hoạt động và sử dụng con dấu, tài khoản hiện có

Ban hành: 11/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
10824

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ

Ban hành: 11/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
10825

Quyết định 1051/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 09/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
10826

Hướng dẫn 12-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm

Ban hành: 07/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
10827

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Ban hành: 07/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
10828

Công văn 2157/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân, Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 và Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

Ban hành: 03/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
10829

Quyết định 11/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 28/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
10830

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

Ban hành: 27/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
10831

Công văn 1943/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 27/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2008
10832

Quyết định 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

Ban hành: 24/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2008
10833

Công văn 3335/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân

Ban hành: 22/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2008
10834

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2010
10835

Quyết định 06/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 18/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2008
10836

Quyết định 04/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc bãi bỏ Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT ngày 21/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý các dự án ODA thuộc Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 17/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2008
10837

Quyết định 47/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2004/QĐ-BNN ngày 01/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định tạm thời Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Ban hành: 17/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
10838

Quyết định 1709/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương

Ban hành: 17/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2008
10839

Công văn 1627/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn việc khen thưởng công tác văn phòng

Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2009
10840

Chỉ thị 595/CT-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 12/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
Vui lòng đợi