Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.902 văn bản: Hành chính
10561

Quyết định 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố 27 thủ tục hành chính mới, 19 thủ tục hành chính sửa đổi và 18 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

10562

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

10563

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10564

Quyết định 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

10565

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

10566

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 2

10567

Quyết định 685/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông Vận tải

10568
10569

Quyết định 728/QĐ-BNN-CN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực chăn nuôi

10570

Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

10571

Quyết định 823/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2017 của Bộ Nội vụ

10572

Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

10573

Quyết định 1669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

10574

Quyết định 469/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài chính

10575

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10576

Quyết định 760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

10577

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận - huyện

10578

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10579

Công văn 2182/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

10580

Công văn 2167/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Luật Thống kê 2015