Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.542 văn bản: Hành chính
10501

Quyết định 541/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
10502

Nghị định 59/2008/NĐ-CP của Chính phủ về Giấy chứng minh Công an nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
10503

Quyết định 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Quy định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
10504

Công văn 58/CP-NC của Chính phủ đính chính Nghị định số 47/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 về việc điều chính địa giới hành chính xã, thành lập các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Hành chính;Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
10505

Thông báo 110/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
10506

Quyết định 442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
10507

Chỉ thị 14/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các điều ước quốc tế trong lĩnh vực kinh tế - thương mại

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
10508

Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
10509

Công văn 2346/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép một số đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường được tiếp tục duy trì tổ chức, hoạt động và sử dụng con dấu, tài khoản hiện có

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
10510

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
10511

Quyết định 1051/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý công sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
10512

Hướng dẫn 12-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
10513

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Ngoại giao;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
10514

Công văn 2157/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân, Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 và Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
10515

Quyết định 11/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
10516

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
10517

Công văn 1943/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2008
10518

Quyết định 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2008
10519

Công văn 3335/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2008
10520

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2010
Vui lòng đợi