Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.578 văn bản: Hành chính
10481

Quyết định 82/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 15/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
10482

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2009
10483

Thông tư liên tịch 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2008
10484

Công văn 6658/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, bổ sung chính sách

Ban hành: 07/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
10485

Quyết định 1441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
10486

Quyết định 02/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2008
10487

Quyết định 2170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp

Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
10488

Quyết định 2171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm

Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
10489

Công văn 6279/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Ban hành: 23/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2008
10490

Quyết định 1263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2002 - 2012

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
10491

Quyết định 1221/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cải cách hành chính

Ban hành: 15/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2008
10492

Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ban hành: 12/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
10493

Công văn 10415/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Ban hành: 05/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
10494

Thông báo 238/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2008
10495

Quyết định 1965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão

Ban hành: 30/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
10496

Quyết định 1964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Nuôi trồng thủy sản

Ban hành: 30/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2015
10497

Quyết định 1825/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ

Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2008
10498

Quyết định 115/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy đinh về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
10499

Quyết định 3654/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố

Ban hành: 23/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2008
10500

Quyết định 125/2008/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
Vui lòng đợi