Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 20.459 văn bản: Hành chính
10481

Quyết định 2897/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

10482

Quyết định 2473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

10483

Quyết định 2436/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận xã Phú Thanh, huyện Phú Vang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

10484

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10485

Quyết định 1956/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

10486

Quyết định 1955/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

10487
10488

Quyết định 2434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

10489

Quyết định 2437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

10490
10491

Quyết định 1983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp huyện

10492

Quyết định 1979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

10493

Quyết định 3924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bổ sung Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

10494

Quyết định 2789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản l‎ý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

10495
10496

Quyết định 1957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

10497

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

10498

Quyết định 2790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

10499

Quyết định 2665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

10500

Quyết định 4148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài chính Thành phố Hà Nội