Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.542 văn bản: Hành chính
10461

Quyết định 1825/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2008
10462

Quyết định 115/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy đinh về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
10463

Quyết định 3654/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2008
10464

Quyết định 125/2008/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
10465

Quyết định 31/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành đến ngày 31/12/2007 đã hết hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2008
10466

Thông tư 12/2008/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ Công an quy định về việc tổ chức, đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2008
10467

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bổ Quyết định số 4461/QĐ-UB-NC ngày 22 tháng 08 năm 1997 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Uỷ ban Nhân dân quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế "một cửa, một dấu"

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2008
10468

Quyết định 111/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2008
10469

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2008
10470

Thông báo 209/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2008
10471

Quyết định 1788/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/4/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
10472

Quyết định 2228/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2009
10473

Thông tư 05/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2008
10474

Quyết định 1055/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
10475

Công điện 1225/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục để hỗ trợ ngư dân bám biển sản xuất

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2008
10476

Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
10477

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2009
10478

Thông báo 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Phát triển thị trường bất động sản và cải cách hành chính về thị trường bất động sản

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2008
10479

Quyết định 1544/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thu và sử dụng phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2008
10480

Quyết định 53/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành nay đã hết hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2008
Vui lòng đợi