Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.280 văn bản: Hành chính
10461

Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2009
10462

Thông báo 39/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ tổng kết công tác năm 2006 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007

Ban hành: 06/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2007
10463

Quyết định 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

Ban hành: 05/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2007
10464

Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD của Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2007
10465

Công văn 285/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống công sở cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2006-2010

Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
10466

Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

Ban hành: 26/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2007
10467

Thông tư 04/2007/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Ban hành: 12/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2007
10468

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quy trình giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố

Ban hành: 09/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
10469

Quyết định 14/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ một số điều trong Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BNN ngày 28/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 09/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
10470

Nghị định 19/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 07/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
10471

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban Nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2011
10472

Quyết định 02/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành mã số ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

Ban hành: 01/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
10473

Nghị định 15/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

Ban hành: 26/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2007
10474

Chỉ thị 03/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công chứng, chứng thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
10475

Quyết định 01/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

Ban hành: 17/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
10476

Nghị định 08/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị

Ban hành: 15/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
10477

Nghị định 09/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

Ban hành: 15/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
10478

Quyết định 05/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 10/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2007
10479

Quyết định 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Ban hành: 10/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
10480

Quyết định 3591/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 27/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
Vui lòng đợi