Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.542 văn bản: Hành chính
10441

Công văn 12697/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc gửi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 24/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
10442

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2008
10443

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2008
10444

Quyết định 103/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2005/QĐ-BNN ngày 04/7/2005 và Quyết định số 18/2007/QĐ-BNN ngày 01/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Trung ương dự án Thuỷ lợi và Ban Quản lý dự án Lâm nghiệp

Ban hành: 21/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2008
10445

Quyết định 82/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 15/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
10446

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2009
10447

Thông tư liên tịch 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2008
10448

Công văn 6658/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, bổ sung chính sách

Ban hành: 07/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
10449

Quyết định 1441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
10450

Quyết định 02/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2008
10451

Quyết định 2170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp

Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
10452

Quyết định 2171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm

Ban hành: 24/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
10453

Công văn 6279/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Ban hành: 23/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2008
10454

Quyết định 1263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2002 - 2012

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
10455

Quyết định 1221/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Cải cách hành chính

Ban hành: 15/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2008
10456

Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ban hành: 12/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
10457

Công văn 10415/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Ban hành: 05/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
10458

Thông báo 238/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2008
10459

Quyết định 1965/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão

Ban hành: 30/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
10460

Quyết định 1964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Nuôi trồng thủy sản

Ban hành: 30/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2015
Vui lòng đợi