Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 10.893 văn bản: Hành chính
10141

Thông tư 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 09/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
10142

Quyết định 121/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2011
10143

Quyết định 1009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công việc của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Ban hành: 28/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2006
10144

Quyết định 969/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Ban hành: 24/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
10145

Chỉ thị 25/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chỉ thị số 10/2006/CT-TTg của Thủ Tướng chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động cử các cơ quan hành chính Nhà nước

Ban hành: 20/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
10146

Quyết định 170/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Ban hành: 18/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
10147

Quyết định 169/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ban hành: 17/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
10148

Quyết định 102/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước

Ban hành: 13/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
10149

Công văn 2447/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 11/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2006
10150

Công văn 2439/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 11/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2006
10151

Công văn 2379/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Ban hành: 06/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
10152

Quyết định 113/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tạm thời gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2015
10153

Quyết định 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 20/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
10154

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2006
10155

Quyết định 32/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế về hoạt động thanh tra, kiểm tra tài chính

Ban hành: 06/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
10156

Chỉ thị 20/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2006
10157

Chỉ thị 20/2006/CT-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong tác tiếp công dân,giải quyết tranh chấp, khiếu nại ,tố cáo trên địa bàn thành phố

Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2006
10158

Thông tư 05/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

Ban hành: 30/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2006
10159

Quyết định 79/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
10160

Quyết định 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

Ban hành: 25/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
Vui lòng đợi