Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 10.493 văn bản: Hành chính
10121

Quyết định 92/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Hải Phòng là đô thị loại I

Ban hành: 09/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2003
10122

Quyết định 68/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2003

Ban hành: 09/05/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
10123

Thông tư 455/2003/TT-TTNN của Thanh tra Nhà nước quy định mẫu Thẻ Thanh tra viên và việc cấp phát, quản lý, sử dụng thẻ

Ban hành: 02/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
10124

Quyết định 71/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của Ban Nội chính Trung ương

Ban hành: 29/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10125

Pháp lệnh 11/2003/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức

Ban hành: 29/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2003
10126

Quyết định 67/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Biên giới và Ngoại vụ tỉnh Sơn La

Ban hành: 28/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10127

Quyết định 50/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của đội thi hành quyết định hành chính quận - huyện ban hành kèm theo quyết định số 33/2003/QĐ-UB ngày 11/03/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 09/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
10128

Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN của Bộ khoa học và Công nghệ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 03/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2003
10129

Nghị định 23/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Ban hành: 12/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
10130

Quyết định 33/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của đội thi hành quyết định hành chính quận - huyện

Ban hành: 11/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2006
10131

Nghị định 208/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế xét tặng huy chương vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam

Ban hành: 10/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
10132

Nghị định 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Ban hành: 07/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
10133

Quyết định 35/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp soạn thảo các dự án Luật, Pháp lệnh của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI (2002-2007) và năm 2003

Ban hành: 06/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10134

Quyết định 0240/2003/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị cấp giấy phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại khu thương mại Lao Bảo.

Ban hành: 05/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2003
10135

Quyết định 33/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh)

Ban hành: 04/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10136

Quyết định 30/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế làm việc của Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế

Ban hành: 21/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
10137

Quyết định 28/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tên sử dụng trong các văn bản của Ban chỉ đạo Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 20/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
10138

Quyết định 20/QĐ-UBQG của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
10139

Quyết định 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

Ban hành: 19/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
10140

Quyết định 01/2003/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Ban hành: 13/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
Vui lòng đợi