Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 10.893 văn bản: Hành chính
10101

Quyết định 207/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2015
10102

Quyết định 169/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2011
10103

Công văn 1877/TTg-CCHC của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng CP

Ban hành: 15/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2006
10104

Công văn 149/CP-QHQT của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 19/11/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Ban hành: 15/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2006
10105

Quyết định 260/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Ban hành: 14/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
10106

Nghị định 137/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Ban hành: 14/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
10107

Quyết định 14/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Ban hành: 06/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2007
10108

Thông tư 101/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 31/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2006
10109

Công văn 6208/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý công sở, nhà công vụ và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo nghị định 61/CP

Ban hành: 26/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
10110

Quyết định 189/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Tổ công tác tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
10111

Quyết định 3149/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản, thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2006
10112

Nghị định 121/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Ban hành: 23/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
10113

Thông tư 99/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Ban hành: 20/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
10114

Thông tư 98/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 20/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
10115

Quyết định 229/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Ban hành: 12/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
10116

Công văn 1631/TTg-TCCB của Thủ Tướng Chính Phủ về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 12/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2006
10117

Thông tư 94/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Ban hành: 09/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
10118

Quyết định 10/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

Ban hành: 05/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
10119

Quyết định 33/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

Ban hành: 05/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2006
10120

Quyết định 28/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Đánh giá viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2006
Vui lòng đợi