Danh mục

Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 568 văn bản: Hàng hải
101

Thông tư 261/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2016
102

Nghị định 146/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển

Ban hành: 02/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2016
103

Quyết định 3405/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hậu Giang và Sóc Trăng

Ban hành: 01/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2016
104

Thông tư 31/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải

Ban hành: 31/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2016
105

Quyết định 2368/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Bắc Trung bộ (Nhóm 2) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 29/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
106

Quyết định 2369/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung bộ (Nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 29/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
107

Thông tư 20/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Ban hành: 20/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
108

Nghị định 70/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2016
109

Quyết định 1943/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Ban hành: 22/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2016
110

Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Hàng hải giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Ban hành: 07/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
111

Nghị quyết 47/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-Đăng

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
112

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 09/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2016
113

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp ngăn chặn tình trạng tàu các tỉnh Cà Mau vi phạm vùng biển nước ngoài

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2016
114

Thông tư 04/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2016
115

Thông tư 05/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
116

Lệnh 26/2015/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 08/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2016
117

Quyết định 3448/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia: Tiêu chuẩn Khảo sát độ sâu trong lĩnh vực hàng hải và Tiêu chuẩn Hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải

Ban hành: 01/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2015
118

Quyết định 2099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký "Hiệp định Vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Bra-xin"

Ban hành: 28/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2015
119

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGTVT năm 2015 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Xác thực: 03/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
120

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT năm 2015 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư về việc công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Xác thực: 03/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
Vui lòng đợi