Văn bản Luật Hàng hải

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 584 văn bản: Hàng hải
561

Quyết định 1387/1998/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế Huấn luyện - cấp chứng chỉ chuyên môn và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
562

Thông tư 68/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 85-TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông, Hàng hải Tải về
563

Thông tư liên tịch 56/1998/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Giao thông, Hàng hải Tải về
564

Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam số 04/1998/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Cơ cấu tổ chức, Giao thông, Hàng hải, An ninh quốc gia Tải về
565

Quyết định 128/VGCP-CNTD.DV của Ban Vật giá Chính phủ về cước, phí hàng hải đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hàng hải Tải về
566

Quyết định 127/VGCP-CNTD.DV của Ban Vật giá Chính phủ về cước, phí cảng biển

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hàng hải Tải về
567

Quyết định 913/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên và Kiểm soát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Lĩnh vực: Hàng hải, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
568

Quyết định 821/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng đội tàu đánh cá xa bờ của Công ty dịch vụ và phát triển thuỷ đặc sản Thanh Hoá

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
569

Nghị định 91/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
570

Quyết định 2106/QĐ-GTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá tại cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
571

Quyết định 639/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ hàng hải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hàng hải Tải về
572

Nghị định 79/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
573

Thông tư 85-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hàng hải Tải về
574

Quyết định 252/PCVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về Tổ chức Hoa tiêu Hàng hải, tiêu chuẩn thi và cấp các chứng chỉ chuyên môn Hoa tiêu Hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
575

Nghị định 13-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
576

Nghị định 14-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đăng ký tầu biển và thuyền viên

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
577

Quyết định 174/QĐ-PCVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
578

Quyết định 3321/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Xuất nhập khẩu cung ứng vật tư đường thuỷ

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
579

Quyết định 3315/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Vận tải thuỷ miền Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
580

Quyết định 31-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Hàng hải Việt nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hàng hải Tải về