Công văn 3862/CHK-ANHK 2021 gia hạn năng định, giấy phép của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

Số: 3862/CHK-ANHK
V/v gia hạn năng định, giấy phép đã cấp của nhân viên nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và phương án tổ chức sát hạch, cấp giấy phép, năng định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV);
- Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM);
- Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO);
- Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO);
- Công ty CP HKLD Ngôi Sao Việt (VSA);
- Công ty CP HK Hải Âu (HAA)

 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19;

Căn cứ Công điện số 1063/CĐ-TTG ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19;

Trên cơ sở tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước; đồng thời để thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) thông báo một số nội dung liên quan đến công tác cấp, cấp lại giấy phép, gia hạn năng định chuyên môn cho nhân viên KS ANHK tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg nêu trên như sau:

1. Đối với các trường hợp nhân viên KS ANHK tại các cảng hàng không, sân bay theo đề nghị tại văn bản số 2467/TCTCHKVN-TCNS ngày 09/8/2021 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (AVC) về việc xin gia hạn hiệu lực năng định đối với những nhân viên KS ANHK chưa tham gia sát hạch đã được Cục HKVN tổ chức vào cuối tháng 6/2021:

- Tạm dừng việc tổ chức sát hạch cấp, cấp lại giấp phép, năng định chuyên môn cho nhân viên KS ANHK;

- Cho phép kéo dài thời hạn năng định, giấy phép của 108 nhân viên KS ANHK của ACV đã đủ điều kiện sát hạch nhưng chưa thể tham dự sát hạch do

Dịch bệnh COVID-19. Thời gian kéo dài cho đến khi Cục HKVN tổ chức kỳ sát hạch cấp giấp phép, năng định chuyên môn kế tiếp (có danh sách kèm theo).

- Đối với 02 nhân viên KS ANHK cấp lần đầu và 02 nhân viên KS ANHK cấp bổ sung năng định sẽ thực hiện việc cấp khi Cục HKVN tổ chức sát hạch cấp giấp phép, năng định chuyên môn sau.

2. Đối với các hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép, gia hạn năng định chuyên môn cho nhân viên KS ANHK phát sinh tại các cảng và các địa phương đang trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ:

- Tạm dừng việc tổ chức sát hạch cấp, cấp lại giấp phép, năng định chuyên môn cho nhân viên KS ANHK;

- Nhân viên KS ANHK được tiếp tục sử dụng giấy phép, năng định đã được cấp để thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Cục HKVN tổ chức sát hạch cấp giấp phép, năng định chuyên môn.

- Các đơn vị chịu trách nhiệm rà soát, lập hồ sơ đề nghị gửi về Cục HKVN theo quy định.

3. Đối với việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho các nhân viên KS ANHK:

- ACV và các doanh nghiệp triển khai huấn luyện định kỳ bằng hình thức trực tuyến nội dung lý thuyết cho nhân viên KS ANHK theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không, đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không và hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam tại điểm 3 mục III văn bản số 1691/CHK-ANHK ngày 22/4/2021 về việc triển khai kết luận Hội nghị chuyên đề về công tác đào tạo, huấn luyện ANHK.

- Nội dung, thời lượng huấn luyện định kỳ phần lý thuyết phải tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không. Kết quả kiểm tra lý thuyết được tạm thời thay cho văn bản công nhận hoàn thành huấn luyện định kỳ trong hồ sơ đề nghị sát hạch. Theo đó, Cục HKVN sẽ tạm thời công nhận những nhân viên này đã đủ điều kiện tham gia sát hạch, được phép tham gia sát hạch.

- Trước ngày 31/12/2021, ACV và các doanh nghiệp phải tổ chức huấn luyện định kỳ nội dung thực hành còn lại, nộp bổ sung văn bản công nhận số nhân viên KSANHK trên đã hoàn thành huấn luyện định kỳ vào hồ sơ đề nghị sát hạch.

4. Giao cho các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với nhân viên KS ANHK, đặc biệt là các Cảng hàng không phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo ngay các vấn đề phát sinh (nếu có) về Cục HKVN.

Cục HKVN thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Đinh Việt Sơn;
- Thanh tra HK - Cục HKVN;
- Các doanh nghiệp PA, SKYPEC, TAPETCO, VACS, VINACS, VINAC-CXR, NAFSC, NSC, MASCO, SASCO;
- Lưu VT, ANHK. (LMNxbn)

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ANHK
Tô Tử Hùng

 

 

DANH SÁCH

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TẠM THỜI ĐƯỢC KÉO DÀI THỜI HẠN NĂNG ĐỊNH
(Kèm theo Công văn số: 3862/CHK-ANHK ngày 10/ 9/2021 của Cục Hàng không Việt Nam)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

Giới tính

Ngày sinh

Quê quán

Chứng chỉ chuyên môn ANHK

Giấy phép ANHK đã được cấp

Kết quả HL định kỳ

Năng định hiện có

Ngày hết hạn năng định

Hình thức kiểm tra

Ghi chú

Tên chứng chỉ

Nơi cấp

Số GP

Ngày cấp

 

 

 

Lần đầu

Bổ sung

Gia hạn

 

I

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

 

Năng định ANSC

1

Hoàng Tuấn Anh

NV ANSC

Nam

13/09/1992

Thái Bình

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04148

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

2

Trần Thị Trâm Anh

NV ANSC

Nữ

04/05/1992

Tiền Giang

Cơ bản ANSC

TIA

SGN02428

10/11/2014

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

3

Lê Đức Anh

NV ANSC

Nam

09/07/1994

Quảng Trị

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04149

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

4

Đặng Quỳnh Anh

NV ANSC

Nữ

28/11/1995

Hà Nội

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04473

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

5

Nguyễn Đức Anh

NV ANSC

Nam

14/12/1994

Hà nội

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04474

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

6

Phạm Thị Ngọc Ánh

NV ANSC

Nữ

03/02/1997

Hà nội

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04478

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

7

Trần Thị Ngọc Châu

NV ANSC

Nữ

11/10/1996

Bến Tre

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04154

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

8

Đinh Công Chính

NV ANSC

Nam

08/07/1988

Quảng Ngãi

Cơ bản ANSC

TIA

SGN03539

31/8/2017

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

9

Nguyễn Thành Công

NV ANSC

Nam

05/03/1996

Nghệ An

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04156

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

10

Lê Thị Thu Cúc

NV ANSC

Nữ

25/04/1998

Thanh Hóa

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04480

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

11

Nguyễn Kông Đức

NV ANSC

Nam

24/04/1993

Nghệ An

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04164

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

12

Hoàng Danh Dũng

NV ANSC

Nam

27/09/1991

Nghệ An

Cơ bản ANSC

TIA

SGN03326

08/05/2017

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

13

Nguyễn Đăng Duy

NV ANKS

Nam

02/11/1986

TP Hồ Chí Minh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN01871

17/11/2017

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

14

Trần Huỳnh Anh Duy

NV ANSC

Nam

24/06/1994

Tp.Hồ Chí Minh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04167

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

15

Giang Tuấn Duy

NV ANSC

Nam

20/11/1993

Hà Đông

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04485

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

16

Vũ Trường Giang

NV ANSC

Nam

04/04/1995

Hà Nội

Cơ bản ANSC

TIA

SGN02920

03/12/2015

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

17

Nguyễn Hải

NV ANSC

Nam

05/03/1996

Quảng Nam

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04172

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

18

Phan Trung Hậu

NV ANSC

Nam

01/07/1997

Đồng Tháp

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04487

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

19

Vũ Huy Hoàng

NV ANSC

Nam

04/10/1995

Hưng Yên

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04491

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

20

Nguyễn Nhật Huy

NV ANSC

Nam

12/02/1993

Quảng Bình

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04499

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

21

Nguyễn Thị Thanh Huyền

NV ANSC

Nữ

22/03/1995

Hải Dương

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04181

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

22

Nguyễn Thị Lệ

NV ANSC

Nữ

04/07/1998

Hà Tĩnh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04186

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

23

Vũ Duy Linh

NV ANSC

Nam

02/09/1993

Gia Lai

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04189

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

24

Trần Mỹ Linh

NV ANSC

Nữ

15/06/1992

TP HCM

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04503

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

25

Đoàn Thị Lương

NV ANSC

Nữ

27/05/1988

Bắc Ninh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN03117

08/09/2016

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

26

Chu Hồng Minh

NV ANSC

Nữ

28/01/1995

Nghệ An

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04197

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

27

Đoàn Thái Minh

NV ANSC

Nam

08/01/1996

Nam Định

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04509

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

28

Lê Thảo My

NV ANSC

Nữ

30/06/1992

Nghệ An

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04199

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

29

Nguyễn Tấn Nam

NV ANSC

Nam

14/12/1993

Hà Tĩnh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN03538

31/8/2017

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

30

Lê Việt Nga

NV ANSC

Nam

18/05/1993

Hà Tĩnh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN03537

31/8/2017

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

31

Đầu Hồng Ngân

NV ANSC

Nữ

12/07/1987

Hà Nội

Cơ bản ANSC

TIA

SGN03224

25/10/2016

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

32

Nguyễn Hạnh Nhân

NV ANSC

Nam

09/03/1993

Quảng Bình

Cơ bản ANSC

TIA

SGN03120

08/09/2016

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

33

Trần Sỹ Nhật

NV ANSC

Nam

22/04/1996

Hà Tĩnh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04512

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

34

Trần Tuyết Như

NV ANSC

Nữ

31/12/1996

Hà Tĩnh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04205

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

35

Nguyễn Hoàng Phúc

NV ANSC

Nam

19/09/1995

TP HCM

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04206

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

36

Võ Đăng Quang

NV ANSC

Nam

02/01/1994

Hà Nội

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04208

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

37

Đặng Văn Quang

NV ANSC

Nam

27/06/1996

Hà Nam

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04207

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

38

Hoàng Thị Sen

NV ANSC

Nữ

13/10/1995

Hải Dương

Cơ bản ANSC

TIA

SGN03350

31/8/2017

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

39

Hồ Thị Phương Thảo

NV ANSC

Nữ

24/10/1995

TP HCM

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04528

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

40

Nguyễn Đình Khánh Thiên

NV ANSC

Nam

08/06/1995

Nghệ An

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04223

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

41

Trần Đắc Thông

NV ANSC

Nam

07/07/1988

Quảng Ngãi

Cơ bản ANSC

TIA

SGN03356

08/05/2017

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

42

Trần Hoàng Anh Thư

NV ANSC

Nữ

22/09/1993

Quảng Ninh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04531

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

43

Đặng Thị Thu Thủy

NV ANSC

Nữ

08/08/1993

Thái Bình

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04227

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

44

Trần Ngọc Thùy Trang

NV ANSC

Nữ

05/07/1995

Vĩnh Long

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04235

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

45

Phạm Bá Trí

NV ANSC

Nam

26/04/1994

Sóc Trăng

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04535

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

46

Nguyễn Lê Tuấn

NV ANSC

Nam

08/03/1987

Hà Tĩnh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN02359

31/8/2017

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

47

Phan Quốc Tuấn

NV ANSC

Nam

30/08/1994

Tp.Hồ Chí Minh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04241

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

48

Dương Minh Tuấn

NV ANSC

Nam

14/08/1992

Quảng Nam

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04240

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

49

Lê Minh Tuấn

NV ANSC

Nam

26/03/1990

TP HCM

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04539

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

50

Lê Thị Hà Uyên

NV ANSC

Nữ

20/06/1996

Nghệ An

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04543

05/6/2020

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

51

Hoàng Tuấn Việt

NV ANSC

Nam

03/12/1997

Hà Nội

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04244

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

52

Nguyễn Cẩm Vy

NV ANSC

Nữ

01/06/1992

Tây Ninh

Cơ bản ANSC

TIA

SGN04246

31/5/2019

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

 

Năng định ANKS

53

Phan Tuấn Anh

NV ANKS

Nam

23/08/1990

Tp.Hồ Chí Minh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04150

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

54

Kiều Chí Bảo

NV ANTT

Nam

30/04/1997

Nam Định

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04151

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

55

Lê Ngọc Chiến

NV ANKS

Nam

10/12/1994

Kiên Giang

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04155

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

56

Hà Văn Cường

NV ANKS

Nam

15/02/1996

Thanh Hóa

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04158

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

57

Đỗ Mạnh Cường

NV ANTT

Nam

13/08/1993

Hà Nam

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04157

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

58

Hoàng Văn Đồng

NV ANKS

Nam

12/04/1992

Nam Định

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04163

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

59

Phan Trọng Đức

NV ANKS

Nam

01/10/1996

Hà Tĩnh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04165

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

60

Nguyễn Hửu Duy

NV ANTT

Nam

09/12/1995

Tiền Giang

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04168

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

61

Nguyễn Mạnh Hà

NV ANTT

Nam

29/06/1991

Hải Phòng

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04170

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

62

Lê Thành Hoan

Ca trưởng

Nam

22/10/1982

Hải Dương

Cơ bản ANKS

TIA

SGN01433

04/10/2016

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

63

Nguyễn Minh Hoan

NV ANTT

Nam

16/12/1990

Nam Định

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04177

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

64

Nguyễn Minh Hoàng

NV ANKS

Nam

02/11/1994

Tuyên Quang

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04178

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

65

Phan Ngọc Hoàng

NV ANTT

Nam

21/11/1994

Quảng Ngãi

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04179

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

66

Phan Quang Hưng

NV ANTT

Nam

22/04/1992

Quảng Ngãi

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04180

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

67

Trần Nam Khánh

NV ANTT

Nam

21/08/1992

Hà Tĩnh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04183

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

68

Nguyễn Văn Lâm

NV ANTT

Nam

15/05/1992

Nghệ An

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04184

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

69

Phạm Thạnh Lợi

NV ANKS

Nam

11/07/1995

Cà Mau

Cơ bản ANKS

TIA

SGN03381

04/04/2017

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

70

Phạm Hoàng Hải Long

NV ANKS

Nam

27/03/2000

Nam Định

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04194

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

71

Lê Duy Long

NV ANKS

Nam

08/12/1994

Thanh Hóa

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04193

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

72

Hoàng Thị Mai

Nv Camera

Nữ

15/10/1990

Hà Nam

Cơ bản ANKS

TIA

SGN03382

04/04/2017

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

73

Ngô Tiến Nam

NV ANKS

Nam

29/01/1996

Bắc Ninh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04200

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

74

Trà Tấn Nhân

NV ANTT

Nam

29/05/1995

Tp.Hồ Chí Minh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04204

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

75

Đinh Thiên Phú

NV ANKS

Nam

30/01/1994

Tp.Hồ Chí Minh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN02979

31/05/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

76

Lê Tiến Phú

NV ANTT

Nam

30/03/1996

Thanh Hóa

Cơ bản ANKS

TIA

SGN03542

31/08/2017

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

77

Hoàng Thái Quang

NV ANKS

Nam

31/08/1993

Hà Nội

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04209

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

78

Lê Nhựt Quang

NV ANKS

Nam

06/06/1999

Tp.Hồ Chí Minh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04210

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

79

Nguyễn Minh Quyền

NV ANTT

Nam

11/10/1993

Tp.Hồ Chí Minh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04212

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

80

Trần Tấn Tài

NV ANKS

Nam

31/03/1991

Long An

Cơ bản ANKS

TIA

SGN03541

31/08/2017

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

81

Trần Quí Thái

NV ANKS

Nam

01/11/1991

Quảng Bình

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04215

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

82

Nguyễn Khắc Thắng

NV ANTT

Nam

10/10/1989

Thái Bình

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04218

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

83

Lê Quyết Thắng

NV ANTT

Nam

05/07/1996

Ninh Bình

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04217

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

84

Nguyễn Xuân Thắng

NV ANTT

Nam

21/01/1991

Quảng Bình

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04219

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

85

Nguyễn Doãn Thành

NV ANKS

Nam

19/12/1993

Hà Tĩnh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04221

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

86

Trần Đức Thành

NV ANKS

Nam

23/11/1995

Hà Nam

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04222

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

87

Trần Tiến Thuật

NV ANKS

Nam

19/07/1997

Hà Tĩnh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04226

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

88

Lê Kiên Tiến

NV ANKS

Nam

29/10/1995

Thái Bình

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04229

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

89

Nguyễn Hoàng Trọng

NV ANKS

Nam

25/06/1993

Tp.Hồ Chí Minh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04238

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

90

Nguyễn Anh Tú

NV ANTT

Nam

15/08/1994

Nghệ An

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04239

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

91

Hồ Trung Vỹ

NV ANTT

Nam

30/11/1996

Tp.Hồ Chí Minh

Cơ bản ANKS

TIA

SGN04247

31/5/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

II

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VINH

92

Nguyễn Văn Đức

Nv ANSC

Nam

30/04/1995

Nghệ An

Cơ bản ANSC

TT ĐT- HL NB

HPH03155

08/09/2016

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

Cấp lại GP do

III

CẢNG HÀNG KHÔNG THỌ XUÂN

93

Lê Phú Chung

NV ANSC

Nam

24-11-93

Thanh Hóa

ANSC

NIA

THD03202

11-09-17

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

94

Nguyễn Quốc Đạt

NV ANSC

Nam

26/03/1991

Thanh Hóa

ANSC

NIA

THD02863

11/09/2017

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

95

Đào Văn Dũng

NV ANSC

Nam

04-04-88

Thanh Hóa

ANSC

Học viện

THD02862

11-09-17

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

96

Nguyễn Trường Giang

NV ANSC

Nam

20-08-90

Thanh Hóa

ANSC

NIA

THD03199

11-09-17

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

97

Nguyễn Thị Hạnh

NV ANSC

Nữ

22-12-97

Thanh Hóa

ANSC

NIA

THD03203

11-09-17

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

98

Lê Thị Hảo

NV ANSC

Nữ

04-12-93

Thanh Hóa

ANSC

NIA

THD03200

11-09-17

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

99

Vũ Ngọc Hoàng

NV ANSC

Nam

20-07-92

Thanh Hóa

ANSC

NIA

THD03201

11-09-17

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

100

Hoàng Thị Oanh

NV ANSC

Nữ

06-11-85

Nghệ An

ANSC

NIA

THD02867

11-09-17

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

101

Nguyễn Thị Vân

NV ANSC

Nữ

10-09-89

Thanh Hóa

ANSC

NIA

THD02871

11-09-17

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

102

Trịnh Đăng Văn

NV ANSC

Nam

18-04-86

Thanh Hóa

ANSC

NIA

THD02870

11-09-17

Đạt

ANSC

29/05/2021

 

 

x

 

IV

CẢNG HÀNG KHÔNG TUY HÒA

103

Hà Văn Duy

NV ANKS

Nam

30/04/1988

Quảng Ngãi

Cơ Bản ANKS

TT ĐT-HL TSN

TBB04169

31/05/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

104

Trần Phú Điền

NV ANKS

Nam

16/10/1992

Phú Yên

Cơ Bản ANKS

TT ĐT-HL TSN

TBB04161

31/05/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

105

Nguyễn Viết Thanh Quang

NV ANKS

Nam

20/10/1993

TT-Huế

Cơ Bản ANKS

TT ĐT-HL TSN

TBB04211

31/05/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

106

Nguyễn Đặng Đăng Vương

NV ANKS

Nam

18/09/1998

Phú Yên

Cơ Bản ANKS

TT ĐT-HL TSN

TBB04245

31/05/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

107

Lương Văn Tín

NV ANKS

Nam

15/11/1991

Phú Yên

Cơ Bản ANKS

TT ĐT-HL TSN

TBB04230

31/05/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

108

Chu Đức Long

NV ANKS

Nam

23/03/1992

Phú Yên

Cơ Bản ANKS

TT ĐT-HL TSN

TBB04195

31/05/2019

Đạt

ANKS

29/05/2021

 

 

x

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 3862/CHK-ANHK của Cục hàng không Việt Nam về việc gia hạn năng định, giấy phép đã cấp của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và phương án tổ chức sát hạch, cấp giấy phép, năng định
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3862/CHK-ANHK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Tô Tử Hùng
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Giao thông
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!