Công văn 1616/SGDĐT-TTr Hà Nội thực hiện Chỉ thị 1048 tăng cường thanh tra giáo dục

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 1616/SGDĐT-TTr

V/v Triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyên, thị xã;

- Các đơn vị trực thuộc Sở; cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các cơ sở giáo dục trực thuộc;

- Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả hoạt động kiểm tra năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung vào các nội dung: Điều kiện đảm bảo cho việc triển khai Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018; việc bồi dưỡng, tập huấn giáo viên; các điều kiện đảm bảo cho việc dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; việc thực hiện công khai theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thanh tra Bộ GDĐT;

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, TTr.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Lê Ngọc Quang

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực