Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 113 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
101

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

Xác thực: 04/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
102

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ Trường mầm non

Xác thực: 13/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
103

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

Xác thực: 11/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
104

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Xác thực: 27/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
105

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

Xác thực: 22/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
106

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xác thực: 03/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
107

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng-an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)

Xác thực: 02/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
108

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xác thực: 31/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
109

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

Xác thực: 24/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
110

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
111

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2013 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục

Xác thực: 29/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
112

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Xác thực: 19/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
113

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện của các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 31/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
Vui lòng đợi